Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών = Annuaire de la Societé d'études de Cyclades.

Parallelsachtitel: Annuaire de la Sociéte d'études de Cyclades
Zusätzlicher Titel: Epetēris Hetaireias Kykladikōn Meletōn
Körperschaft: Hetaireia Kykladikōn Meletōn.
Ort/Verlag/Jahr: En Athēnais : Typois G.D. Kypraiou, 1961-.
Umfang/Format: v. ; 23 cm.
Standort: DAI ROM Z Griech 137 Mag
DAI ATHEN XII 189
DAI ZENTR Z-GR/EpetKyklMel
Zusammenfassender Bestand: Rom: T.1 (1961)-
Athen: T. 1 (1961) -
Zentrale: T. 1 (1961) - T. 9 (1971-1973); T. 11 (1979-1984)
Inhalte/Bestandteile: 17 Datensätze
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4390 m Mag
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Griech 137 Mag 20.2006/2010
Z Griech 137 Mag 19.2004/2005
Z Griech 137 Mag 1.1961-18.2002/03
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XII 189 1 (1961) - 21 (2011/2014)